فهرست ها

سامانه نظرسنجی اعضا کتابخانه های عمومی

اطلاع رسانی سامانه نظرسنجی از اعضا کتابخانه های عمومی

همکاران گرامی و ارجمند

اعضاء و مراجعان کتابخانه عمومی، یکی از ارکان اساسی کتابخانه و محور همه خدمات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و منابع کتابخانه‌های عمومی هستند. بهره‌گیری از دیدگاه و نظرات مراجعان و اعضاء در تدوین برنامه‌ها، تضمین بهبود فرایندها و توسعه خدمات مؤثر است. بر این اساس، سامانه‌ای به‌منظور نظرسنجی از اعضاء و باهدف بهبود کیفیت و ارتقاء خدمات کتابخانه‌ای، به نشانی poll.iranpl.ir راه‌اندازی شده است. همکاری شما در جهت مشارکت بیشتر اعضاء در این نظرسنجی قطعاً در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی و برنامه‌ریزی‌های آتی و جاری نهاد کتابخانه‌ها، مؤثر خواهد بود. در این خصوص، می‌توانید از راهکارهای پیشنهادی ذیل استفاده کنید:

  • پوستر نظرسنجی را در قطع A4 پرینت و در تابلوی اعلانات کتابخانه نصب نمایید.
  • از اعضاء کتابخانه بخواهید و آن‌ها را تشویق کنید که در نظرسنجی شرکت نمایند.
  • می‌توانید در هنگام امانت و یا بازگشت کتاب، سامانه نظرسنجی را به اعضاء معرفی نمایید.
  • پوستر نظرسنجی و نشانی اینترنتی پرتال نظرسنجی را در صفحات کتابخانه در شبکه‌های اجتماعی و سایر فضاهای مجازی با و اعضاء کتابخانه به اشتراک بگذارید.
  • تجربیات خود در این خصوص را با سایر همکاران خود در کتابخانه‌های دیگر به اشتراک بگذارید.

اخبار و اطلاعیه